နတ်သား(၁)ရေယာဉ်၏ ညာဘက်မိန်းအင်ဂျင် Gear Box အတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ အောင်မြင်သူစာရင်း