သက်တမ်းလွန်ရေယာဉ်(၁၂)စီးအား စာရင်းမှ ပယ်ဖျက်နိုင်ရေးအိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း