၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခု ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် အသုံးပြုရန်လိုအပ်သော ကွန်ပျူတာနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ အတွက် တင်ဒါအောင်မြင်သူများစာရင်း