ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်းရှိတံတားများ၊ ကုန်လှောင်ရုံများနှင့် ချလံရုံးများကို ၂၀၁၉- ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ(၄)ရက်နေ့ (လွတ်လပ်ရေးနေ့)နှင့် ၂၀၁၉-ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၆)ရက်နေ့ (ကရင်နှစ်သစ်ကူးနေ့)များတွင် ပိတ်ထားမည်ဖြစ်ပါ၍၊ ကုန်တင်/ကုန်ချနှင့် ကုန်ထုတ်ယူလိုပါက ပိတ်ရက်ခကြေး ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်ပါကြောင်း ကြေညာအပ်ပါသည်။