ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းရွိ တံတားမ်ား၊ ကုန္ေလွာင္ရုံမ်ားႏွင့္ ခ်လံရုံးမ်ားကုိ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၁) ရက္ေန႕ (တေပါင္းလျပည့္ေန႕) ႏွင့္ မတ္လ(၂)ရက္ေန႕(ေတာင္သူလယ္သမားေန႕) တုိ႕တြင္ ပိတ္ထားမည္ျဖစ္ပါ၍၊ ကုန္တင္/ကုန္ခ်ႏွင့္ ကုန္ထုတ္ယူလိုပါက ပိတ္ရက္ခေၾကး ေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေၾကျငာအပ္ပါသည္။