ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းရွိ တံတားမ်ား၊ ကုန္ေလွာင္ရုံမ်ားနွင့္ ခ်လံရုံမ်ားကုိ ၂၀၁၈ - ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၂၂) ရက္ေန႕ (ကုရ္ဘာနီအီးဒ္ေန႕)တြင္ ပိတ္ထား မည္ျဖစ္ပါ၍၊ ကုန္တင္/ကုန္ခ်ႏွင့္ ကုန္ထုတ္ယူလုိပါက ပိတ္ရက္ခေၾကးေပးေဆာင္ရ မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေၾကညာအပ္ပါသည္။