ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းရွိ တံတားမ်ား၊ ကုန္ေလွာင္ရုံမ်ားနွင့္ ခ်လံရုံမ်ားကုိ ႏွစ္သစ္ကူးရုံးပိတ္ရက္မ်ား ျဖစ္ေသာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဧျပီလ (၁၃)ရက္ေန႕မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဧျပီလ(၁၇)ရက္ေန႕အထိ ပိတ္ထားမည္ျဖစ္ပါ၍၊ ကုန္တင္/ကုန္ခ်ႏွင့္ ကုန္ထုတ္ယူလုိပါက ပိတ္ရက္ခေၾကးေပးေဆာင္ရ မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေၾကညာအပ္ပါသည္။