ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းရွိ တံတားမ်ား ၊ ကုန္ေလွာင္ရံုမ်ားနွင့္ ခ်လံရံုးမ်ားကို တန္ေဆာင္တိုင္ ရံုးပိတ္ရက္မ်ားျဖစ္ေသာ ၂၀၁၈ - ခုနွစ္ ၊ နို၀င္ဘာလ(၂၁) ရက္ေန့ မွ ၂၀၁၈ - ခုနွစ္၊ နို၀င္ဘာလ(၂၂) ရက္ေန့အထိ  ပိတ္ထားမည္ျဖစ္ပါ၍ ၊ ကုန္တင္∕ကုန္ခ်နွင့္ ကုန္ထုတ္လိုပါက ပိတ္ရက္ခေႀကး ေပးေဆာင္ရ မည္ျဖစ္ပါေႀကာင္း ေႀကညာအပ္ပါသည္။